Gör rätt

Användarcentrerad design

Användarcentrerad systemdesign är en process. Processen talar om för utvecklarna vad de skall göra, hur och när, samt vilket resultat som kan förväntas. För närvarande finns ingen sådan process kommersiellt tillgänglig som är sant användarcentrerad enligt definitionen och principerna för användarcentrerad systemdesign. Det torde dock vara fullt möjligt att anpassa vilken process som helst till dessa principer.

...med en tvist

Attityden till användarcentrering är avgörande för framgången i att utveckla användbara system. Många organisationer har blivit slavar under utvecklingsprocessen, i det att den valda utvecklingsprocessen blir händelsernas centrum.

Det verkar som att många användare av t.ex. Rational Unified Process (RUP) tycker att det är viktigare att följa utvecklingsprocessen än att reflektera över hur användarcentrerad och effektiv processen är. För att till fullo dra fördel av processen är man angelägen att fullfölja allt vad den anger, och inte på allvar ifrågasätta vad som är bäst för nuvarande projekt i sitt sammanhang.

Med olika Agila, lättrörliga processer, som Scrum eller XP, missar man ibland behovet av kontrollerad analys eller leverans. Metoderna har skalat bort mycket av det byråkratiska och tröga momenten som återfinns i den mer traditionella metodiken för att åstadkomma högsta möjliga produktivitet relativt det värde som efterfrågas. Nya modeller utvecklas hela tiden för att bättre möta verksamhetens behov och de utgår ifrån eller åtminstone relaterar till de lättrörliga metoderna.

Utan att lägga någon värdering i vare sig det ena eller andra så finns det ett par saker som utmärker DevOps. Förutom att den i grunden beskriver ett iterativt och interaktivt arbetssätt med korta cykler och kontinuerligt anpassade leveranser till kund så antas också principer från Lean. DevOps förenar Lean-principerna runt eliminering av icke-produktivt arbete, kvalitet och optimering av helheten med de principer som återfinns i de agila metoderna. Den sanktionerar grepp som automatisering för att minimera icke värdeskapande aktiviteter och placerar en stabil IT-miljö högt upp på dagordningen.