Verksamhetsarkitektur har sitt fokus på organisationens huvudsakliga verksamhet, och handlar om att beskriva verksamhetens behov och processer på ett strukturerat och metodiskt sätt. Utifrån detta arbete struktureras sedan informationsbehovet kopplat till den framtagna behovsprocessen.


Typiska frågor som hanteras är att beskriva och analysera verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras och hur informationsbehovet ska hanteras inom varje process. Arbetet med verksamhetsarkitektur och informationsstruktur är system- och teknikoberoende, och fungerar istället som underlag för att ta fram och realisera olika IT-lösningar som ska stödja verksamheten.

Informationsbehovet som ska hanteras inom varje process måste sedan kvalitetssäkras så att det följer de standarder som gäller för den gemensamma informationsstrukturen. Detta innebär att benämningar som används inom respektive verksamhet ska översättas till ett standardiserat kodverk. Detta underlättar informationsöverföring mellan flera olika aktörer, och är en förutsättning för att kunna bygga smarta och kostnadseffektiva IT-lösningar som håller över tid.

Olika modeller

Några exempel på olika modelltyper, deras syften och deras samband med varandra:

  • Begreppsmodell: resultatet av begreppsanalys, förklarar innebörden av det språk som används för att kommunicera om sin verksamhet, så att alla säger och menar samma sak. Begreppsmodellens syfte är kommunikation mellan människor. Ordning på begreppen är en förutsättning för en kvalitetssäkrad informationsmodell.
  • Informationsmodell: beskriver den information verksamheten behöver för att kunna bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Informationsmodellen är den enskilt viktigaste komponenten i designen av ett informationssystem. Modellerna skapar värde på övergripande nivå, i till exempel kravarbete och i utveckling av it-stöd.
  • Processmodell: beskriver verksamhetens värdeskapande aktiviteter (dvs. det arbete som utförs och det värde arbetet skapar). I processmodellen kan man visa vilken information processerna använder och utbyter med verksamhetens informationssystem. En processmodell kan ha många syften: förklara verksamheten för leverantörer, kunder, nyanställda, etc., underlag för effektivisering, kravställning av resurser som IT-stöd, kompetens, med mera.

Olika perspektiv

Nedanstående bild är lånad från Astrakan och beskriver olika verksamhetsperspektiv:

  • Verksamhetens processer - vad vi gör och vem som gör det (värdeskapande agerande, ansvar och befogenhet)
  • Verksamhetens mål - varför vi gör det vi gör
  • Verksamhetens intressenter - för vem vi gör det, en del av målperspektivet
  • Verksamhetens resurser - vad vi använder, producerar och förvaltar genom det vi gör
  • Verksamhetens regler - när och under vilka förutsättningar vi gör det vi gör

Figur från Astrakan Strategisk Utbildning AB, läs mer här.